สำนักงาน ก.ค.ศ.

เอกสารการประชุมชี้แจง ว21/2560, ว22/2560 และ Logbook

เอกสารหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ (ว 21/2560)


ว21/2560 - หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ

ว22/2560 - หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน

รายละเอียดเอกสารการกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานและการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่

[ศธ0206.3/0635 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560] การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงาน... สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


เอกสารสำหรับประกอบการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ (ว 21/2560) และรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง


ว 21/2560 ปรับปรุงเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 (การประชุมที่อุดรธานี)

[PowerPoint] ว 21/2560

Logbook ปรับปรุงเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561

[Excel] โปรแกรม LTeacher สำหรับประชุม

[PDF] เอกสารการอภิปรายการใช้งาน Logbook Teacher สำหรับประชุม

[PowerPoint] Logbook Teacher สำหรับประชุม


รายการในแผ่นงาน (sheet) ในโปรแกรม LogbookTeacher

1) ข้อมูลส่วนบุคคล

2) การมอบหมายงานสอน

3) ชั่วโมงสอนตามตารางสอน

4) ชั่วโมงสนับสนุนการเรียนรู้

5) งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น

6) การพัฒนาตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด

7) PLC

8) ผลการประเมิน 5 ปี

9) สรุป Logbookชุมชนและการสื่อสาร


เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ฯ : 02-280-3223 หรือ 02-280-1029

เกี่ยวกับโปรแกรม Logbook : 02-280-2841

Email : it.otepc@gmail.com

Facebook Group : Logbook Teacher - บันทึกประวัติการปฏิบัติงาน สำหรับข้าราชการครู